An Comhlucht

Is í Comhlucht Naithí, comhairle tuismitheoirí Scoil Naithí.

Aon tuismitheoir/caomhnóir le páiste atá ag freastal ar Scoil Naithí tá siad i dteideal go huathoibríoch a bheith mar bhall de Chomhlucht Naithí. Cuireann an Comhlucht fáilte roimh gach éinne, is cuma má labhraíonn siad Gaeilge nó nach labhraíonn, agus bíonn siad i gcónaí ag lorg tuismitheoirí nua a bheith páirteach ann.

Is grúpa tuismitheoirí ionadaíochta, go bhfuil páistí acu ar fad sa scoil a thagann le chéile uair in aghaidh na míosa (triú Máirt) le hábhar scoile a phlé. Feidhmíonn an Comhlucht mar idirghabhálaí idir thuismitheoirí agus fhoireann bhainistíochta na scoile.

Freastalaíonn an Príomhoide Scoile, Paula Ní Uigín agus ionadaí ón mBord Bainistíochta ar na cruinnithe míosúla chomh maith le comhaltaí an Comhlucht. Ag na cruinnithe seo tugann Príomhoide na scoile agus ball ón mBord Bianistíochta eolas don Chomhlacht maidir le cursaí scoile agus cuireann an Comhlucht smaointe agus tuairimí na dtuismitheoirí os chomhair príomhoide na scoile agus ionadaí an Bhoird. Tá ionchur ag an gComhlacht i bpolasaithe scoile agus ar chinntí eile a dhéanann an scoil. Tugann na cruinnithe seo radharc iontach do thuismitheoirí ar reáchtáil na scoile ó lá go lá agus an obair thábhachtach atá déanta ag gach duine atá ag obair sa scoil

Eagraíonn Comhlucht Naithí go leor imeachtaí sóisialta i rith na bliana, mar shampla Scléip na Nollag, Céilí, Lá Fhéile Pádraig, Lá Spóirt agus go leor eile. Bíonn na himeachtaí seo go maith i gcónaí le casadh le tusimitheoirí nua. Mar thuismitheoir agus mar bhall de Chomhlucht Naithí, beidh go leor deiseanna agat páirt a ghlacadh agus cabhrú leis na hócáidí seo.

Chomh maith le seo eagraíonn an Comhlucht ranganna Gaeilge do dhaoine fásta. Tosaíonn na ranganna seo i Méan Fómhair agus déanann siad freatsal ar gach leibhéal cumais. Cuirtear béim ar taitneamh a bhaint as an dteanga trí chomhrá a dhéanamh ar thopaicí a thaitníonn leo siúd atá ag glacadh páirt sna ranganna.

Oibríonn an Comhlacht leis an bPríomhoide, leis an mBord Bainistíochta agus le pobal uile na scoile ar son gach páiste atá ag freastal ar an scoil.

Comhlacht Naithí is Scoil Naithí’s Parents Association.

 

Any parent/guardian with a child attending Scoil Naithí is automatically entitled to be a member of the Comhlacht. The Comhlacht welcomes everyone, regardless of whether they speak Irish or not and is always looking for more parents to join.

The Comhlacht is a representative group of parents who all have children in the school and they meet up once a month (third Tuesday) to discuss school issues. The Comhlacht acts as an intermediary between parents and school management.

The School Principal, Paula Ní Uigín and a representative from the Bord of Management attend the monthly meetings along with the Comhlacht members. At these meetings the Comhlacht is informed of relevant information from the Principle and from the Bord and the Comhlacht actively represents the interests of the parents to the School Principal and the Bord of Management. The Comhlacht has an input into school policies and other decisions that are made by the school. These meetings give parents a great view of the day-to-day running of the school and the important work that is done by all who work in the school.

Comhlucht Naithí runs many social events during the year, i.e. Scléip na Nollag, Céilí, Lá Fhéile Pádraig, Lá Spóirt and many others. These events are always a great opportunity to meet new parents. As a parent and member of Comhlucht Naithí, you will have many opportunities to participate and help on these occasions.

The Comhlacht also runs Irish Classes. Classes start in September and cater for all different levels of ability. Emphasis is on enjoyment of the language through conversation and topics of interest to those taking part.

The Comhlacht works with the Principal, the Bord of Management and the whole school community for the benefit of all of the children in the school.

Bigí linn.