Polasaí Cláraithe

Beimid ag glacadh le foirmeacha cláraithe don scoilbhliain 2022 ó 1 Deireadh Fómhair. Is féidir cóip den fhoirm a íoslódáil thíos ach ní bheidh fan scoil ag glacadh leis na foirmeacha go dtí an 1/10/21.o

We will be accepting enrolment forms for the 2022 school year from 1st October. Forms are available to download below but the school will not be accepting them until 1/10/21.

Polasaí Cláraithe (Gaeilge -  Nua)

Polasaí Cláraithe (English -  New)

Fógra maidir le ligean isteach 2022 (Gaeilge)

Admissions Notice 2022 (English)

Foirm Iarratais 2022/2022 Application Form (please read note below and enclose the documents asked for with your application)

 

A thuismitheoir, a chara,

Má tá foirm iarratais á líonadh agat dod’ pháiste do Scoil Naithí, iarraimid ort an fhoirm iarratais thuas (F2) a líonadh isteach agus í a sheoladh ar ais chun na scoile maraon le Teastas Breithe agus dhá bhille tí reatha (i.e. bille leictreachais/teileafóin) roimh a 3.00in ar an 22/10/21.  Caithfear bunchóipeanna de na caipéisí seo a sholáthar.  Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an dáta seo.  Ní ghlacfar ach le hiarratais iomlána.

Ós rud é go bhfuil líon na n-iarratasóirí níos airde ná an méid áiteanna atá ar fáil sa scoil, ní bheidh ar chumas na scoile freastal ar gach éinne gur mhaith leo a bpáiste a sheoladh chuig Scoil Naithí.  Cuirfimid in iúl duit i Mí na Samhna má tá áit bainte amach ag do pháiste sa scoil nó nach bhfuil.

N.B. Polasaí Cláirithe na scoile le fáil ar www.scoilnaithi.com (tugtha suas chun dáta i mí Aibreán 2020)

*Tá an fhreagracht ar thuismitheoirí/caomhnóirí a chinntiú go bhfuil foirm líonta agus seolta ar ais in am. Níl an scoil faoi dhlíteannas i leith seo.

 

If you are filling an application for your child to attend Scoil Naithí you are asked to complete the above application form (F2) and to return it to the school with the child’s Birth Certificate and two current utility bills (i.e. electricity/telephone bill) by 3.00pm on the 22/10/21

All documents submitted must be originals.  No applications will be accepted after this date.  Incomplete applications will not be considered.

As the number of applicants on our list is greater than the number of places available in the school we will be unable to cater for all those interested in sending their children to Scoil Naithí.  We will let you know in November whether or not your application has been successful.

N.B. The school’s Enrolment Policy is available on www.scoilnaithi.com (updated April 2020)

*It is the responsibility of parents/guardians to ensure a form is completed and returned on time. The school is not liable in this regard.

 

Is mise, le meas,

 

Paula Ní Uigín,

Príomhoide